Algemene  Voorwaarden Bitcoin Meester B.V.

Artikel 1 – definities

In deze voorwaarden:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de handelaar;
Dag: kalender; Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en/of diensten, de leverings-en/of aankoopverplichting die in de loop der tijd wordt verspreid; Duurzaam data medium: alle middelen die de consument of ondernemer in staat stelt om informatie aan hem persoonlijk op te slaan op een wijze die het mogelijk maakt om in de toekomst te raadplegen en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
Informatie mogelijk. HerroepingsRecht: de mogelijkheid voor de consument om zich te onthouden van de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten
Afstand tot de consument;
Overeenkomsten op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met de sluiting van de overeenkomst, uitsluitend gebruik
is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
Technologie voor communicatie op afstand: middelen die gebruikt kunnen
De sluiting van de overeenkomst, zonder de consument en de ondernemer
Tegelijkertijd in dezelfde ruimte.
Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de
Ondernemer.

Artikel 2 – identiteit van de handelaar

Coin Meester BV
Thailandlaan 6, 1432 DJ Aalsmeer
E-mail adres: [email protected]
KvK-register: 68955820
 


Artikel 3 – toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de handelaar en op een overeenkomst op afstand en op orders tussen de handelaar en de consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
De algemene voorwaarden worden aan de consument ter beschikking gesteld. Als dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, voordat het afstands contract
Gesloten, wordt aangegeven dat de algemene voorwaarden door de handelaar moeten worden gezien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, niettegenstaande het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden op elektronische wijze ter beschikking van de consument worden gesteld, zodat deze kan gemakkelijk door de consument op een duurzaam gegevensmiddel worden opgeslagen.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt aangegeven wanneer de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden genomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg kunnen worden aangemeld of anderszins kosteloos verzonden.
In het geval dat, naast deze algemene voorwaarden, de specifieke product-of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de tweede en de derde alinea van overeenkomstige toepassing en kan de consument, in geval van tegenstrijdige voorwaarden, altijd de toepasselijke voor hem het gunstigst is.
Indien een of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden
Geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd is,
Overeenkomst en deze voorwaarden, en de desbetreffende bepaling zal onverwijld worden vervangen door een bepaling die de reikwijdte van het origineel zo veel mogelijk benadert.
Situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden moeten worden beoordeeld ‘ in de geest ‘ van deze algemene voorwaarden.
Elke ambiguïteit over de interpretatie of de inhoud van een of meer bepalingen van onze algemene voorwaarden moet worden geïnterpreteerd in de geest van deze voorwaarden.


Artikel 4 – het aanbod

Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.
Het aanbod is vrijblijvend. De handelaar heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en accurate beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van beelden, dit zijn een true vertegenwoordiging van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke fouten of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle afbeeldingen, specificaties in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen reden zijn voor schade of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen voor producten zijn een true vertegenwoordiging van de
Aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
Elke aanbieding bevat deze informatie, die voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn aan de aanvaarding van het aanbod
Aangesloten. Dit betreft met name:
De prijs is inclusief belastingen; Eventuele verzendingskosten;
De wijze waarop de overeenkomst zal worden vastgesteld en welke acties
nodig
Al dan niet het herroepingsrecht van toepassing is;
De wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
De termijn voor de aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de handelaar de prijs waarborgt;
Het bedrag van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand wordt berekend op een andere basis dan de reguliere basistarief voor de gebruikte
communicatiemiddelen;
Of de overeenkomst na de oprichting wordt gearchiveerd en, zo ja, hoe deze voor de consument moet worden geraadpleegd;
De wijze waarop de consument, alvorens de overeenkomst te sluiten, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie kan controleren en, indien gewenst, het herstel ervan; Alle andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; De gedragscodes waaraan de handelaar onderworpen is en de wijze waarop de consument deze codes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een dure transactie.
Optioneel: beSchikbare maten, kleuren, type materialen.


Artikel 5 – de overeenkomst

De overeenkomst wordt, behoudens het bepaalde in lid 4, gesloten op het tijdstip van aanvaarding door de consument van het aanbod en de nakoming van de gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de handelaar onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd door de handelaar, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien het contract elektronisch wordt gesloten, zal de handelaar
Passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de
Elektronische gegevensoverdracht en zorgt voor een veilige webomgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de handelaar
Passende veiligheidsmaatregelen.
De handelaar kan zich binnen de wettelijke kaders informeren over de vraag of de consument zijn betalingsverplichtingen kan nakomen, evenals al die feiten en factoren die belangrijk zijn voor een verantwoordelijk aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de handelaar op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet in te gaan, heeft hij het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering toe te voegen.
De handelaar zal de consument de volgende producten of diensten verstrekken
Informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier op een duurzame datadrager kan worden opgeslagen:
A. het bezoekadres van de vestiging van de handelaar waarop de consument kan klagen;
B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van de
Het herroepingsrecht of een duidelijke kennisgeving van de uitsluiting van het herroepingsrecht;
C. de informatie over garanties en de bestaande dienst na verkoop;
D. de in artikel 4, lid 3, van deze voorwaarden opgenomen informatie, tenzij de
De exploitant deze informatie reeds voor de uitvoering van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt;
E. de vereisten voor de beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
In het geval van een dure transactie wordt de bepaling in het voorgaande lid
Toepassing op de eerste levering.
Elke overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betrokken producten. 

Artikel 6 – herroepingsRecht

Bij de aankoop van producten hebben consumenten de mogelijkheid
Beëindiging van de overeenkomst zonder opgave van redenen voor 14 dagen. Deze bedenktijd houdt rekening met de dag na ontvangst van het product door de consument of door de consument aangewezen vertegenwoordiger en aan de handelaar kenbaar gemaakt.
Tijdens de reflectieperiode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle
Geleverde accessoires en – indien redelijkerwijs mogelijk – terug te keren naar de handelaar in de oorspronkelijke staat en verpakking, in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van de handelaar.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de handelaar. Om bekend te maken moet de consument dit doen door middel van een schriftelijke boodschap/e-mail. Nadat de consument bekend heeft gemaakt dat hij zijn herroepingsrecht heeft gebruikt, dient de klant het product binnen 14 dagen terug te sturen. De consument moet aantonen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggezonden, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
Indien de afnemer aan het einde van de in de leden 2 en 3 bedoelde termijnen het gebruik van zijn herroepingsrecht niet heeft bekendgemaakt of het product niet aan de handelaar is teruggekeerd, is de aankoop een feit. 

Artikel 7 – kosten in geval van intrekking
 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het terugzenden van de producten voor rekening van de consument.
Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na de intrekking, terugbetalen.
De voorwaarde is dat het product reeds is ontvangen terug door de
De detailhandelaar of het sluitende bewijs van volledige terugkeer kan worden geraadpleegd.

Artikel 8 – uitsluiting van het herroepingsrecht

De handelaar kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten
Producten als omschreven in de leden 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen van toepassing indien de handelaar dit duidelijk in het aanbod heeft aangegeven, althans tijdig alvorens de overeenkomst te sluiten.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten: 
A. vastgesteld door de handelaar overeenkomstig de specificaties van de
de consument;
B. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
C. die niet door hun aard kunnen worden teruggegeven;
D. dat kan snel bederven of leeftijd;
E. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
De handelaar heeft geen invloed;
F. voor losse kranten en tijdschriften;
G. voor audio-en video-opnames en computer software, waarvan de consument
Afdichting is verbroken.
H. voor hygiënische producten waarvoor de consument is verzegeld
Gebroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:
I. het uitvoeren van accommodatie, vervoer, restaurantzaken of vrijetijdsbesteding
Op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode;
J. de levering met de uitdrukkelijke instemming van de consument
Bedenktijd is verstreken;
K. betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 – de prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de BTW-tarieven.
Niettegenstaande het vorige lid kan de handelaar producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop de handelaar geen invloed heeft, met variabele prijzen. Deze binding aan schommelingen en het feit dat alle prijzen zijn indicatieve prijzen zijn aangegeven in het aanbod. 
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de sluiting van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen.
Prijsstijgingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de handelaar dit heeft bepaald en: 
A. deze zijn het resultaat van wettelijke regelingen of bepalingen; Of
B. de consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomst te beëindigen vanaf de dag waarop de prijsverhoging binnenkomt.
De prijzen vermeld in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief BTW.
Alle prijzen zijn onderworpen aan druk-en typografische. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor de gevolgen van druk en typografische. In het geval van druk-en typografische, is de handelaar niet verplicht om het product te leveren volgens de foutieve prijs. 


Artikel 10 – overeenstemming en garantie

De handelaar dringt erop aan dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de bestaande op de datum van de sluiting van de overeenkomst wettelijke bepalingen en/ of overheidsvoorschriften.
Indien overeengekomen, zal de handelaar ook ervoor zorgen dat het product geschikt is voor andere dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en beweert dat de consument in het kader van de overeenkomst tegen de handelaar kan gelden.
Eventuele gebreken of producten die ten onrechte worden geleverd moeten worden gemeld aan de handelaar binnen 14 dagen na levering. Retour van de producten moet worden gedaan in de originele verpakking en in nieuwe staat.
De garantieperiode van de handelaar komt overeen met de
Fabriek garantietermijn. De handelaar is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor enig advies met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.
De garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of is gerepareerd en/of verwerkt door derden;
De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale
anderszins achteloos worden behandeld of in strijd zijn met de instructies van de handelaar en/of op de verpakking zijn behandeld;
De ontoereikendheid is geheel of gedeeltelijk het gevolg van regels die de regering heeft vastgesteld of zal stellen met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen. 

Artikel 11 – levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid waarnemen bij het ontvangen en uitvoeren van orders voor producten.
De plaats van levering is het adres dat de consument aan de vennootschap kenbaar heeft gemaakt.
BeHoudens het bepaalde in artikel 4 van deze algemene overeenkomst,
Voorwaarden, zal de onderneming aanvaarde orders met bekwame spoed, doch uiterlijk 30 dagen, uitvoeren, tenzij de consument een langere leveringstermijn heeft afgesproken. Indien de levering vertraagd is, of indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd of slechts gedeeltelijk voltooid, zal de consument uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling een opzegtermijn ontvangen. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder kosten en het recht op schadevergoeding.
In geval van ontbinding overeenkomstig het voorgaande lid, zal de ondernemer het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen na beëindiging, terugbetalen.
Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de handelaar trachten een vervangend artikel ter beschikking te stellen. Uiterlijk op de levering wordt een duidelijke en begrijpelijke melding gegeven dat een vervangend artikel wordt geleverd. In het geval van vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust bij de
De exploitant tot het moment van levering aan de consument of een
Vertegenwoordiger benoemd en bekendgemaakt aan de handelaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – duur van de transacties: duur, beëindiging en vernieuwing

De consument kan te allen tijde een overeenkomst beëindigen die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten of diensten, met inachtneming van de daartoe overeengekomen beëindigings regels en een opzegtermijn van ten hoogste Een
Maand.
De consument kan een contract dat voor een bepaalde tijd is aangegaan, beëindigen en dat bedoeld is om producten of diensten op regelmatige basis te allen tijde te leveren tegen het einde van de vastgestelde duur, onder voorbehoud van de overeengekomen opzeggingsregels en een kennisgeving per IOD niet meer dan een maand.
De consument kan de in de voorgaande leden bedoelde overeenkomsten sluiten:
Te allen tijde te beëindigen en niet beperkt tot beëindiging op een bepaalde
Tijd of in een bepaalde periode;
Ten minste de kaak te stellen op dezelfde manier als ze zijn aangegaan;
Altijd annuleren met dezelfde opzegtermijn als de handelaar heeft bepaald voor zichzelf.

Een contract dat al enige tijd is aangegaan en dat zich uitstrekt tot de
Regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten mag niet stilzwijgend worden vernieuwd of verlengd voor een bepaalde duur.
In afwijking van het voorgaande lid kan een contract dat voor een bepaalde periode is aangegaan en dat zich uitstrekt tot de regelmatige levering van dag nieuws en wekelijkse kranten en tijdschriften, stilzwijgend worden verlengd voor een periode van maximaal drie maanden , indien de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand kan beëindigen.
Een contract dat al enige tijd is aangegaan en dat zich uitstrekt tot de
De regelmatige levering van producten of diensten, kan slechts stilzwijgend
Een onbepaalde termijn wordt verlengd indien de consument gerechtigd is te allen tijde te eindigen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in het geval dat de overeenkomst wordt afgewikkeld, doch minder dan een keer per maand , levering van dagelijkse, nieuws en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur om regelmatig informatie te verstrekken over dag, nieuws en wekelijkse kranten en tijdschriften (piloot of
InLeidend abonnement) niet stilzwijgend wordt voortgezet en eindigt
Automatisch aan het einde van het proces of de inleidende periode.
Indien een overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een jaar, kan de consument, na een jaar, de overeenkomst te allen tijde beëindigen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid tegen beëindiging vóór het einde van de overeengekomen duur zijn.

Artikel 13 – betaling

Tenzij anders overeengekomen, wordt de consument
De verschuldigde bedragen worden betaald binnen 7 werkdagen na de in artikel 6, lid 1, bedoelde bedenktijd. In het geval van een overeenkomst om een dienst te verlenen, begint deze termijn nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
De consument is verplicht om onnauwkeurigheden in de
De handelaar van betalingsgegevens onverwijld in kennis te stellen.
In geval van verzuim van de consument heeft de handelaar, onder voorbehoud
Wettelijke beperkingen, het recht om de consument vooraf in kennis te
De redelijke kosten.

Artikel 14 – klachtenprocedure

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft gevonden, volledig en duidelijk worden overgelegd aan de handelaar.
De bij de handelaar ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst. Indien een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vereist, zal de handelaar binnen de periode van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie antwoorden wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderlinge overeenstemming kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de beslechting van geschillen.
Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de
De handelaar schriftelijk. Indien een klacht wordt gesticht door de ondernemer, zal de ondernemer de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – geschillen

Overeenkomsten tussen de handelaar en de consument waarop deze
Algemene voorwaarden, is enkel Nederlands recht van toepassing. Zelfs als de consument in het buitenland woont.